Logo Skylake Computers

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

Určitě jste se již setkali s výrazem GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Seznamte se prosím, s ochranou Vašich osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR. Ochrana Vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR.

Nezpracováváme žádné citlivé údaje

Používáme jen ověřené webhostingové služby

Skylake Computers

rozcestník

Vážíme si Vašeho času, proto jsme vybrali to nejdůležitější

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Daniel Urban, narozen 12. 7. 2001, s trvalým pobytem na adrese Riegrova 420, 533 51 Pardubice – Rosice. Působí na internetu pod názvem Skylake Computers a je jednatelem firmy Skylake Computers s.r.o.

Přečtěte si více z této části Zásad zde.

Jak kontaktovat Správce?

Správce můžete kdykoliv kontaktovat s dotazem, který souvisí s ochranou osobních údajů, elektronicky na e-mailové adrese: urban@skylakecomputers.cz.

Přečtěte si více z této části Zásad zde.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje potřebujeme z následujících zákonných důvodů nebo pro naplnění těchto účelů:

1. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů

2. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů

3. Za účelem vyřízení vaší zprávy v rámci kontaktního formuláře 

4. Za účelem vyřízení vašeho dotazu v rámci on-line počítačové poradny Skylake Computers

5. Za účelem vyřízení vašeho dotazu v rámci živého chatu

Přečtěte si více z této části Zásad zde.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Pro účel zpracování a sběru dat z kontaktního formuláře, formuláře on-line počítačové poradny Skylake Computers, komunikace  s uživateli prostřednictvím živého chatu a komunikace s uživateli, zpracovateli a práci obecně předáváme Vaše osobní údaje těmto příjemcům: 

1. společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (komunikace)

2. webhostingová společnost Webglobe, s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Rohanský ostrov, Česká republika (komunikace a webhosting)

 Přečtěte si více z této části Zásad zde.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s GDPR?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jako uživatel celou řadu práv:

1. právo na přístup

2. právo na opravu

3. právo na výmaz (být zapomenut)

4. právo na omezení zpracování

5. právo na přenositelnost údajů

6. právo vznést námitku

7. právo podat stížnost

Přečtěte si více z této části Zásad zde.

Od kdy je účinné aktuální znění Zásad?

Aktuální znění našich Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je účinné od 25. 12. 2021.

Přečtěte si více z této části Zásad zde.

 

I.

Vysvětlení pojmů v těchto Zásadách

Níže uvedené pojmy užité v těchto Zásadách mají následující význam:

Webová stránka označuje webové stránky na doméně: skylakecomputers.cz.

Osobními údaji jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor,…) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Uživatel, resp. subjekt osobních údajů je fyzická osoba k níž se osobní údaje vztahují.

Zpracovatelem se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

II.

Kdo je správcem?

Jsem fyzická osoba Daniel Urban, narozen 12. 7. v roce 2001, s trvalým pobytem na adrese Riegrova 420, 533 51 Pardubice – Rosice. Na internetu a sociálních sítích působím v souvislosti s těmito webovými stránkami pod názvem Skylake Computers a zároveň jsem jednatelem společnosti Skylake Computers s.r.o. Provozuji tuto webovou stránku: www.skylakecomputers.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako Správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám také případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním získaných osobních údajů budou pomáhat.

III.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit nebo budete mít otázky k ochraně svých osobních údajů, můžete mě kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese: urban@skylakecomputers.cz. Rád vám na vaše otázky odpovím.

IV.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Jako Správce zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytnete vy sami. Shromažďuji o vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďuji vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).

V.

Jak nakládám s osobními údaji?

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňuji následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů je mojí prioritou.

Vaše osobní údaje vždy zpracovávám pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

Vaše osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;

Vždy vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;

Dodržuji odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

VI.

Proč potřebuji Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje potřebuji z následujících zákonných důvodů nebo pro naplnění těchto účelů:

1. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

– Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum oznámení, popis incidentu a přijatá opatření.

Tyto osobní údaje budu držet v systému 10 let.

2. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

– Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů a vlastnoruční podpis.

Tyto osobní údaje držím v systému 10 let.

3. Za účelem vyřízení vaší zprávy v rámci kontaktního formuláře držím jako můj oprávněný zájem tyto osobní údaje:

– Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vaší zprávu.

Vaší zprávu a osobní údaje, které jste mi poslali prostřednictvím kontaktního formuláře, mažu nejpozději po uplynutí 10 měsíců od přijetí do mého systému.

4. Za účelem vyřízení vašeho dotazu v rámci on-line počítačové poradny Skylake Computers držím jako můj oprávněný zájem správce tyto osobní údaje:

– jméno, příjmení, e-mailovou adresu a vaší zprávu.

Váš dotaz a osobní údaje, které jste mi poslali prostřednictvím on-line počítačové poradny Skylake Computers, mažu nejpozději po uplynutí 10 měsíců od přijetí do mého systému.

 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce můžete podat námitku elektronicky na e-mailovou adresu: urban@skylakecomputers.cz.

VII.

Komu předávám osobní údaje

Osobní údaje poskytuji těmto příjemcům:

– Pro účel zpracování dat z kontaktního formuláře a formuláře on-line počítačové poradny Skylake Computers na webu využívám služeb webhostingové společnosti ONEsolution s.r.o. se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Česká republika

– Pro účel komunikace s uživateli, zpracovateli a práce obecně využívám služeb společností:

1. Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Osobní údaje jsou předávány společnosti Google Inc. a následně zpracovány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou bezpečnosti. Společnost Google je součástí Privacy Shield.

2. Webglobe, s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Rohanský ostrov, Česká republika

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a jsou v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

VIII.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jako uživatel řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: urban@skylakecomputers.cz.

1. Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držím ve svém systému.

2. Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete mě kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

3. Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz (být zapomenut) je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

4. Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete hájit své nároky, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a já nebudu vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budu Vás informovat, pokud bych se rozhodl Vaše osobní údaje dál používat.

5. Právo na přenositelnost údajů – pokud jste mi poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, mám povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

6. Právo vznést námitku – proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

7. Právo podat stížnost – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte samozřejmě právo se obrátit se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), ale budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení co nejdříve napravit.

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací najdete na URL adrese úřadu: www.uoou.cz.

IX.

Účinnost těchto Zásad

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 27.06.2023.

Jako Správce si vyhrazuji právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad budete v přiměřeném předstihu informováni prostřednictvím webových stránek www.skylakecomputers.cz na úvodní straně. Každý návštěvník webových stránek má povinnost se seznámit se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není povolené bez předchozího písemného souhlasu majitele Skylake Computers.

Logo Skylake Computers
Vážení zákazníci, i přes právě probíhající rekonstrukci fasády na naší pobočce máme normálně otevřeno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.